Eet & drink

Zinin

Burgemeester Reigerstraat 11
3581 KJ Utrecht
030 2518178
info@zininshop.nl
www.zininshop.nl
Facebook: Zinin
Twitter: Zinin

Tutti a Tavola

Burgemeester Reigerstraat 32
3581 KS Utrecht
030 25 155 33
info@tuttiatavola.nl
www.tuttiatavola.nl
Facebook: Tutti a Tavola
Twitter: Tutti a Tavola

Neleman – Organic Vineyards

Burgemeester Reigerstraat 24a
3581 KS Utrecht
thom@neleman.es
www.neleman.org
Facebook: Neleman
Instagram: Neleman
Twitter: Neleman

Dado eetwinkel

Nachtegaalstraat 38
3581 AK Utrecht
030-2300860
info@dado.nl
www.dado.nl
Facebook: Dado eetwinkel
Twitter: Dado eetwinkel

Vlaamsch Broodhuys

Nachtegaalstraat 54
3581 AL Utrecht
030-2316153
blnachtegaalstraat@vlaamschbroodhuys.nl
www.vlaamschbroodhuys.nl
Facebook: Vlaamsch Broodhuys
Twitter: Vlaamsch Broodhuys

Peek & van Beurden

Nachtegaalstraat 56
3581 AL Utrecht
030-2332155
info@peekenvanbeurden.nl
www.peekenvanbeurden.nl
Facebook: Peek & van Beurden
Twitter: Peek & van Beurden

Ron Agterberg

Nachtegaalstraat 80
3581 AN Utrecht
030-2310894
ronachterberg@planet.nl
www.bioslagerij.nl

Potten en Pannen

Nachtegaalstraat 94
3581 AN Utrecht
030-2311300
info@pannen.nl
www.pannen.nl
Facebook: Potten en Pannen
Twitter: Potten en Pannen

Hooft, Kaas Wijn & Delicatessen

Burgemeester Reigerstraat 20
3581 KS Utrecht
030-2513777
info@hooftdelicatessen.nl

Slagerij Brouwer

Burgemeester Reigerstraat 38
3581 KT Utrecht
030-25114751

Grapedistrict

Burgemeester Reigerstraat 70
3581 KW Utrecht
030-2599558
utrecht@grapedistrict.nl

Vis á vis

Nachtegaalstraat 33
3581 AC Utrecht
030 303 1461
infokek@hotmail.com

Sla

Nachtegaalstraat 58
3581 AL Utrecht
030-8788184
info@ilovesla.com
ilovesla.com

Gall & Gall

Burgemeester Reigerstraat 35
3581 KK Utrecht
030 251 4300
brunt48@ziggo.nl

van Bieren

Nachtegaalstraat 65
3581 AD Utrecht
030-6332929
info@vanbieren.nl
www.vanbieren.nl

Le Perron

Nachtegaalstraat 41
3581 AC Utrecht
www.leperron.nl/erik/

Hinkelman

Burgermeester Reigerstraat 63
3581 KN Utrecht

info@hinkelman.nl
www.hinkelman.nl